skip to Main Content

Această secțiune din site-ul nostru, intitulată ”Politica de confidențialitate”), vă prezintă detaliile necesare pentru a înțelege care sunt informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul www. miniso-home.ro (denumit “Site-ul”) și descrie modul în care folosim aceste informații.

Dacă aveţi sub 16 ani, vă rugăm să nu accesați formularul de contact și să întrebați un adult (unul dintre părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) pentru a continua procedurile necesare.

 

 1. Cine suntem?

Noi suntem MINISO HOME ROMANIA S.R.L (denumit în mod colectiv „Operator”, „noi”, „nouă” sau „al nostru” în această Politică de Confidențialitate).

În acest sens, operatorul datelor cu caracter personal, astfel cum este definit de Regulamentul 679/27-apr-2016, este MINISO HOME ROMANIA S.R.L, cu sediul în Șos. București Nord, nr. 10, Oraș Voluntari, jud. Ilfov, CIF RO39041316, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J23/1120/2020.

 1. Aspecte generale

2.1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Pentru a se asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate, datele cu caracter personal sunt prelucrate de Operator cu respectarea următoarelor principii:

– Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;

– Colectarea datelor se realizează în scopuri determinate, explicite şi legitime, fără a fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

– Datele colectate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

– Datele sunt exacte şi actualizate în termen;

– Datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

– Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor sub 16 ani nu se va realiza decât cu acordul părinţilor sau tutorilor. Nu solicităm în mod dedicat date cu caracter personal de la copii sau tineri, nu le colectăm în mod conştient şi nu le transmitem către terţi.

2.3. Pe pagina noastră de Internet folosim în prezent serviciul de social media Facebook, Instagram.

Atunci când vizitaţi oferta noastră online şi efectuaţi clic pe sigla unuia dintre serviciile de social media sunteţi redirecţionat către respectiva pagină externă a acestui serviciu de reţea. Atunci când daţi din nou clic pe unul dintre butoane, în timp ce sunteţi logat la unul dintre servicii, informaţia că aţi vizitat oferta noastră online poate fi asociată cu contul dumneavoastră de utilizator. În cazul în care sunteţi membru la unul dintre aceste servicii şi nu doriţi ca reţelele sociale să colecteze date despre dumneavoastră prin oferta online şi să le asocieze cu datele dumneavoastră de membru, înainte de a efectua clic pe o siglă de la Facebook, Instagram  trebuie să vă delogaţi. Baza juridică pentru procesarea datelor o reprezintă acordul dumneavoastră conform art. 6 par. 1 prop. 1 lit. f RGPPD.

Subliniem faptul că în calitate de operator al acestei pagini nu primim informaţii despre conţinutul datelor transmise şi utilizarea acestora de către serviciile de social media. Mai multe informaţii despre ce date referitoare la apelarea serviciilor de social media sunt colectate la Facebook, Instagram şi cum sunt utilizate aceste date puteţi afla din dispoziţiile aferente de protecţie a datelor, la:

Facebook:

https://ro-ro.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0  

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

 1. Obiectivele politicii

Prin realizarea și implementarea prezentei Politici de confidențialitate societatea noastră urmărește:

 • conformarea cu dispozițiile RGPD Regulamentului 679/27-apr-2016 şi bunele practici în materie de protecţia datelor cu caracter personal;
 • protecţia drepturilor persoanelor vizate (clienţilor, candidaților, partenerilor etc);
 • transparenţa privind modul în care sunt protejate datele cu caracter personal;
 • protecţia împotriva riscurilor de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal.
 1. Definiții relevante

4.1. Date cu caracter personal (DCP) – înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

4.2. Prelucrare – înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

4.3. Restricţionarea prelucrării – înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

4.4. Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

4.5. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – înseamnă autoritate publică independentă instituită în România, competentă în domeniul monitorizării respectării GDPR.

4.6. Noţiunile şi termenii din prezenta politică ce nu au fost definiţi mai sus se vor interpreta în conformitate cu RGPD, decât în cazul în care nu le este dată o semnificaţie distinctă.

4.7. Această politică de informare are scopul de a vă informa despre modul în care Miniso colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale pe care ni le furnizați atunci când folosiți acest site, incluzând orice fel de date pe care ni le veți da atunci când, de exemplu, completați formularul de contact.

4.8. Este important să citiți această politică împreună cu toate notificările privind prelucrarea și confidențialitatea datelor pe care le vom furniza cu diferite ocazii, atunci când colectăm sau prelucrăm datele personale pentru ca dumneavoastră să fiți în permanență pe deplin informat de ce și cum folosim aceste date. Această politică vine ca o adăugire la celelalte notificări și nu are intenția de a le elimina.

 1. Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm și în ce scopuri?

5.1. Vizitarea paginilor noastre web nu necesită, de principiu, furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

5.2. Atunci când folosiți serviciile noastre, noi colectăm informații cu privire la interacțiunea dintre utilizatori și servicii și conținut, după cum rezultă din politica de cookies, disponibilă aici.

5.3. De asemenea, dacă aplicați pentru un loc de muncă prin completarea unui formular online, din secțiunea Cariere, în scopul angajării de personal, prelucrăm: numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon, țara, regiunea și orașul. Prin trimiterea CV-ului, se prelucrează informații minime relevante pentru locul de muncă pentru care ați aplicat, precum datele de identificare, respectiv prenume, nume de familie, vârstă, educație, istoric profesional și calificări. Miniso intenționează să colecteze și să prelucreze numai datele cu caracter personal ce au legătură cu candidații la locurile de muncă, în măsura în care colectarea acestor date este necesară și relevantă în vederea locului de muncă pentru care se candidează. Nu se recomandă completarea altor date în afara informațiilor minime ce sunt incluse în mod rezonabil într-un CV.

5.4. Dacă accesați formularul online din secțiunea Franciză, prelucrămumele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, denumirea companiei, în scopul contactării aplicantului pentru a-i furniza informații despre condițiile contractului de franciză.

5.5. Dacă accesați formularul de Contact, prelucrăm numele și adresa de e-mail, în scopul de a contacta utilizatorul ulterior pentru a furniza informațiile solicitate.

 1. Cât timp vor fi stocate datele dvs. cu caracter personal?

6.1. Stocăm/reținem datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar în vederea îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate inițial, inclusiv pentru a răspunde și pentru îndeplinirea obligațiilor legale specifice Operatorului.

6.2. Datele vor fi prelucrate în scopuri de recrutare numai în perioada de recrutare, iar la finalizarea campaniei de recrutare pentru care ați candidat, prelucrarea se va face numai în urma acordului dumneavoastră expres.

 1. Care este temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

7.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. atunci când candidați pentru un loc de muncă în cadrul Miniso o reprezintă Articolul 6, par. 1, litera b), prelucrarea este necesară pentru a întreprinde acțiuni la cerea persoanei la care se referă datele în vederea încheierii unui contract.

7.2. Dacă intenționați să includeți în CV date cu caracter personal ce nu sunt solicitate de către Miniso precum fotografii sau categorii speciale de date referitoare la rasă, origine etnică, convingeri de natură religioasă sau filozofică, calitatea de membru de sindicat, orientare sexuală, transmiterea CV-ului pe e-mail reprezintă acordul dumneavoastră explicit pentru prelucrarea acestor date.

7.3. La stabilirea contactului cu noi prin e-mail sau printr-un formular din secțiunea Franciză sau secțiunea Contact, datele comunicate de dumneavoastră sunt salvate de noi, pentru a vă contacta și a vă răspunde la întrebare sau pentru a vă furniza informații. Baza juridică o reprezintă acordul dumneavoastră conform art. 6 par. 1 lit. a RGPPD. Aceste date sunt utilizate doar în scopul procesării respectivei situaţii.

 1. Către cine sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal?

8.1. Datele dumneavoastră pot fi transferate către entități ce prelucrează datele cu caracter personal la cererea Operatorului, printre altele furnizori de servicii IT– respectivele entități prelucrează datele în urma unui acord cu Operatorul și numai în conformitate cu solicitările acestuia.

8.2. De asemenea, datele dumneavoastră pot fi pregătite pentru entități autorizate să le primească în conformitate cu prevederile legale în vigoare, spre exemplu autoritățile de aplicare a legii, în situația în care autoritatea solicită datele în conformitate cu prevederile legale în vigoare (de exemplu, în scopul folosirii lor în cadrul unor proceduri penale aflate în desfășurare).

 1. Transmiterea datelor în afara Spațiului Economic European

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate țărilor din afara Spațiului Economic European.

 1. Care sunt drepturile dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

10.1. Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi:

 • Dreptul de a vă accesa datele, inclusiv dreptul de a face copii ale acestor date;
 • Dreptul de a solicita corectarea datelor;
 • Dreptul de a șterge datele (în anumite situații);
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere care gestionează protecția datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a limita folosirea de către noi a datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de a nu fi subiectul deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată, incluzând construirea profilului.

10.2. Vă puteți exercita, de asemenea, următoarele drepturi în scopul prelucrării datelor dumneavoastră în conformitate cu un acord sau în cadrul serviciilor furnizate (datele sunt necesare pentru furnizarea de servicii):

 • Dreptul de a vă retrage acordul oferit în scopul prelucrării de date, în situația în care ne bazăm pe acest acord ca fiind temeiul legal de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți retrage acordul oricând. Retragerea acordului nu influențează legalitatea prelucrării efectuate în conformitate cu acordul dat înainte ca acesta să fie retras.
 • Dreptul de a transfera datele cu caracter personal, respectiv de a primi date cu caracter personal de la Operator într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care să poată fi prelucrat. Puteți transmite datele către un alt Operator de date.

10.3. În scopul exercitării drepturilor de mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: marketing@miniso-home.ro. Vă rugăm să rețineți că este necesar să vă verificăm identitatea înainte de a putea îndeplini oricare dintre drepturile derivate din legislația specifică protecției datelor. Acest lucru ne ajută să protejăm datele cu caracter personal aparținând Utilizatorilor noștri și/sau Clienților împotriva solicitărilor frauduloase.

Back To Top